मैथिली फकरा
मिथिलाक फकरा मैथिलीमे

By: Roshan Choudhary | January 19, 2016

  1. ""एकदिन सऽखे जोतलन्हि ह'र, हगलनि,पदलनि लगलन्हि ज'र "
  2. "एक गाछ राहड़ि सभसँ बाहरि"
  3. "एक बापुत केँ दल, सब बापुत चल"
  4. "एकदिन हमहूं छलहूं नारि मधुपुर छल ससुरारि"
  5. "एक कुरा स सात कुरा भरलई , सात कुरा स एक कुरा नई भरलई"

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment

Categories

Uncategorized

अ'सँ मैथिली फकरा

इ'सँ मैथिली फकरा

ए'सँ मैथिली फकरा

उ'सँ मैथिली फकरा

ख'सँ मैथिली फकरा

ग'सँ मैथिली फकरा

घ'सँ मैथिली फकरा

छ'सँ मैथिली फकरा

ज'सँ मैथिली फकरा

झ'सँ मैथिली फकरा

ट'स मैथिली फकरा

ठ'सँ मैथिली फकरा

ड'सँ मैथिली फकरा

ढ'सँ मैथिली फकरा

ण'सँ मैथिली फकरा

त'सँ मैथिली फकरा

थ'सँ मैथिली फकरा

द'सँ मैथिली फकरा

ध'सँ मैथिली फकरा

न'सँ मैथिली फकरा

प'सँ मैथिली फकरा

फ'सँ मैथिली फकरा

ब'सँ मैथिली फकरा

भ'सँ मैथिली फकरा

म'सँ मैथिली फकरा

य'सँ मैथिली फकरा

र'सँ मैथिली फकरा

ल'सँ मैथिली फकरा

व'सँ मैथिली फकरा

श'सँ मैथिली फकरा

ष'सँ मैथिली फकरा

स'सँ मैथिली फकरा

ह'सँ मैथिली फकरा

क्ष'सँ मैथिली फकरा

त्र'सँ मैथिली फकरा

ज्ञ'सँ मैथिली फकरा

क'सँ मैथिली फकरा

च'सँ मैथिली फकरा

Tags

अ'सँ मैथिली फकरा

कहबी

कहावत

मैथिली

फकरा

इ'सँ मैथिली फकरा

ए'सँ मैथिली फकरा

कहबी कहावत

मैथिली फकरा

उ'सँ मैथिली फकरा

ख'सँ मैथिली फकरा

ग'सँ मैथिली फकरा

घ'सँ मैथिली फकरा

छ'सँ मैथिली फकरा

ज'सँ मैथिली फकरा

झ'सँ मैथिली फकरा

ट'स मैथिली फकरा

ठ'सँ मैथिली फकरा

ड'सँ मैथिली फकरा

कहबी कहावत मैथिली फकरा

ढ'सँ मैथिली फकरा

ण'सँ मैथिली फकरा

त'सँ मैथिली फकरा

थ'सँ मैथिली फकरा

द'सँ मैथिली फकरा

ध'सँ मैथिली फकरा

न'सँ मैथिली फकरा

प'सँ मैथिली फकरा

फ'सँ मैथिली फकरा

ब'सँ मैथिली फकरा

भ'सँ मैथिली फकरा

म'सँ मैथिली फकरा

य'सँ मैथिली फकरा

र'सँ मैथिली फकरा

ल'सँ मैथिली फकरा

व'सँ मैथिली फकरा

श'सँ मैथिली फकरा

ष'सँ मैथिली फकरा

स'सँ मैथिली फकरा

ह'सँ मैथिली फकरा

क्ष'सँ मैथिली फकरा

त्र'सँ मैथिली फकरा

ज्ञ'सँ मैथिली फकरा

क'सँ मैथिली फकरा

च'सँ मैथिली फकरा

ज्ञ सँ मैथिली फकरा

त्र सँ मैथिली फकरा

क्ष सँ मैथिली फकरा

ह सँ मैथिली फकरा

स सँ मैथिली फकरा

अ सँ मैथिली फकरा